تبدیل کربن استیل از پرکاربردترین اتصالات برای تغییر سایز درخطوط لوله می باشند . به گونه ای که خط لوله در سایز بزرگتر را به سایزی کوچکتر تبدیل می کند.و پس از این اتصال سایز لوله تغییر می باید این نوع اتصالات در انواع تبدیل جوشی صاف و تبدیل جوشی کج  می باشند .

کاربرد:

  •  سیستم های موتورخانه
  •  آتش نشانی
  • گاز کشی صنعتی و ساختمانی
  •  پایپینگ صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

 طریقه استفاده از اینگونه اتصالات،به روش جوشکاری انجام می شود. در خطوط عمودی از کاهنده یا همان تبدیل بدون درز  استفاده می شود.تبدیل کربن استیل مانند همگی اتصالات جوشی به طریق  بدون درز و بدون هیچ گونه جوشکاری در آن تولید می شود.

تبدیل صاف جوشی رده 40 کربن استیل . تبدیل های جوشی از پرکاربردترین اتصالات برای تغییر سایز درخطوط لوله می باشند . از تبدیل های جوشی برای تغییر سایز در انشعابات  خط لوله در قسمتهایی که طراحی شده استفاده می شود.

به گونه ای که خط لوله در سایز بزرگتر را به سایزی کوچکتر تبدیل مینماید و و پس از این اتصال سایز لوله تغییر می باید  این نوع اتصالات در انواع تبدیل جوشی صاف و تبدیل جوشی کج  می باشند .

برای استفاده تبدیل های جوشی باید به ضخامت و متریال این قطعات توجه داشت که با لوله های مورد استفاده در خط همخوانی داشته باشند .

تبدیل جوشی رده ۴۰ ، مانند همگی اتصالات جوشی به طریق  بدون درز و بدون هیچ گونه جوشکاری در آن تولید می شود. از این قبیل تبدیل ها جهت کاستی و یااضافه کردن  سایز لوله ، مورد مصرف  قرار می‌گیرد.

و در خطوط عمودی از کاهنده یا همان تبدیل بدون درز  استفاده می کنیم. طریقه اینگونه اتصالات ، به روش جوشکاری انجام می شود.

اتصالات رده 40  به دلیل کاربرد فراوان در لوله کشی سیستم های موتورخانه ، آتش نشانی، ،گاز کشی صنعتی و ساختمانی، پایپینگ صنایع نفت،گاز و پتروشیمی مورد مصرف قرار گرفته و بیشترین موارداستفاده را به خود تخصص داده اند.