شیر کشویی یا گیت ولو چیست:

فراوانترین شیر در صنایع مختلف شیر های کشویی یا گیت ولو میباشد. یک Gate Valve با حرکت خطی است که برای شروع یا قطع جریان سیال استفاده میشود این ولو قابل تنظیم نبوده و قابلیت تنظیم دریچه جریان را نیز ندارد. نام Gate (کشو) از قرار گرفتن دیسک در جریان سیال مشتق گردیده است. به Gate Valve گاهی اوقات Slide Valve نیز گفته میشود. این ولو ها جهت رساندن افت فشار به پایین ترین سطح مورد مصرف قرار میگیرند. نکته مهم این است که بدانیم قطر ورودی سیال به داخل ولو دقیقا همان قطر لاین می باشد بعبارتی مجرای داخلی شیر با لوله متصل به ورودی تقریبا یک اندازه است.
بدلیل حرکت خطی قطعه آب بند کننده که عمود بر جریان عبوری از شیرعمل مینماید و بصورت یک دروازه جلوی جریان قرار گرفته و مسیر عبور را مسدود می سازد شیر دروازه ای نام گرفته است. از این نوع شیر فقط جهت قطع و وصل جریان میتوان حداکثر بهره را برد، زمانی که کاملا باز است افت فشار کمی را ایجاد می نماید ولی جهت تنظیم جریان یا دبی کارایی خوبی ندارد زیرا زمانی که شیر نیمه باز است باعث اغتشاش جریان عبوری و افت فشار می گردد که این مسئله موجب صدمه داخلی به شیر و بویژه نشیمنگاه و آب بند کننده میگردد و نهایتا منجر به نشت داخلی شیر می شود.

شیر کشویی

اجزاء تشکیل دهنده شیر کشویی :

1 فلکه
2 مواد آب بند کننده
3 درپوش (گردن شیر)
4 واشر آب بندی اتصال دو قطعه های بالا و پایین شیر
5 ساقه (شفت)
6 فلنج
7 دیسک
8 بدنه

 

شیر کشویی(گیت ولو)

شیر های دروازه ای معمولی از دیسک گوه ای استفاده می کنند با بستن گیت به جهت توقف جریان، در واقع دو قسمت از صورت(face) دیسک مطابق با زاویه دقیق به نشیمنگاه (seat) برخورد میکند و در گیر می شود و اینگونه آب بندی انجام میگیردو با چرخاندن بیشتر هنودیل (فلکه) نیروی بیشتری به دیسک وارد می شود که به همراه فشاری که از طرف لاین به دیسک وارد می شود باعث بهتر بسته شدن جریان می شود زیرا وقتی دیسک را میبندیم سیال هم به دیسک فشار آورده که باعث آب بندی بهتر می گردد.

حالت های باز و بسته شیر کشویی :

gate valve

انواع ساقه های (شفت) شیر های کشویی :

  • شیر کشویی ساقه ثابت (Non Rising Stem)
  • شیر کشویی ساقه متحرک  (Rising Stem)

گیت ولو ساقه متحرک مادامی که فلکه شیر را در جهت باز شدن شیر یعنی عکس جهت حرکت عقربه های ساعت می چرخانیم ساقه شیر حرکت طولی یافته و بعبارتی از شیر خارج شده و افزایش قد می بابد.
گیت ولو ساقه ثابت مادامی که فلکه در جهت باز شدن می چرخد ساقه شیر افزایش قد نمی یابد ولی سر دیگر ساقه در درون دروازه شیر حرکت میکند.

شیر کشویی Non Rising Stem
شیر کشویی Rising Stem