فلنچ اسلیپون کربن استیل چیست؟

فلنچ اسلیپون کربن استیل را می توان بر روی قسمت انتهایی لوله نصب کرد.  و براساس طراحی خط  آن را به اثلام دیگر خط مانند لوله ، فلنج ، اتصالات و یا تجهیزات دیگر متصل نمود.

قطردهانه فلنچ اسلیپون کربن استیل اندکی بزرگتر از قطر خارجی لوله طراحی شده .  که به  راحتی امکان اتصال به لوله را می دهد . در فلنج ها ی اسلیپون لوله را داخل دهانه فلنج قرار می دهند . و سپس  به وسیله جوشکاری اتصال  می دهند.

فلنج باید پیش از جوشکاری به درون لوله کشیده و لغزیده شوند . یک جوش دوتایی در داخل و چه در خارج  لوله مقاومت مورد احتیاج برای جلوگیری از نشت در محل اتصال لوله و فلنج را فراهم می کند . تداوم فشار آنها تقریباً در حدود ۲/۳ از فلنج گردن جوش داده می شود.

فلنج به برش دقیق لوله نیازمند نیست . و تراز شدن آنها سختی کمتری دارد. از همین رو این نوع از فلنج بسیار پرکاربرد و پرهوادار برای مصارف صنعتی می باشد.

مز یت ها

نرخ و هزینه پایین

آسانی مونتاژ و نصب

اشغال حداقل فضای طولی

مورد استفاده  در طیف وسیعی از قطرها

معایب

برای کاربردهای فشار بالا پیشنهاد نمی شود.

برای بکارگیری با مایعات یا گازهای خطرناک سفارش نمی شود.